Diakonian tutkimuksen seuran säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Diakonian tutkimuksen seura. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimeä seura. Seuran tarkoituksena on tukea ja edistää diakonian laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta ja tehdä tunnetuksi diakoniaa ja sen tutkimusta eri muodoissaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia, julkaisee ja levittää diakoniaa käsitteleviä tutkimuksia, antaa apurahoja ja palkintoja mutta vain poikkeustapauksissa jäsenilleen, sekä osallistuu tieteellisten seurojen yhteistoimintaan sekä toimii muin vastaavin tavoin tarkoituksensa toteuttamiseksi. Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

3 § JÄSENET
Seuran jäsen on yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka seuran hallitus hyväksyy jäseneksi ja joka suorittaa jäsenmaksun.
Seuran jäsenet ovat vuosijäseniä, pysyviä jäseniä, kunniajäseniä tai opiskelijajäseniä.
Vuosijäseneksi hyväksytään yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Pysyväksi jäseneksi hyväksytään oikeuskelpoinen yhteisö. Opiskelijajäseneksi hyväksytään täysipäiväisesti opiskelevat henkilöt.
Vuosijäsenet ja opiskelijajäsenet suorittavat kulloinkin vuosikokouksessa päätettävän jäsenmaksun, pysyvät jäsenet kertakaikkisena jäsenmaksuna kulloinkin voimassa olevan
vuotuisen jäsenmaksun kaksikymmenkertaisena.
Yhteisöt voivat olla ainoastaan vuosijäseniä.
Seura voi kutsua vuosikokouksessa hallituksen ehdotuksesta kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat edistäneet merkittävästi diakonian tutkimusta. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Heillä on samat oikeudet ja edut kuin muilla jäsenillä.
Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi myös erottaa jäsenen seurasta yhdistyslain 14 §:ssä mainituilla perusteilla.

4 § HALLITUS
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä. Näistä kolme on vuosittain erovuorossa. Kahtena ensimmäisenä vuotena erovuoroiset valitaan arvalla.
Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävänä on
– hyväksyä seuran vuosijäsenet, pysyvät jäsenet ja opiskelijajäsenet
– ehdottaa vuosikokoukselle kunniajäsenten kutsumista
– laatia vuosittain toimintasuunnitelma ja talousarvio
– laatia vuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös
– huolehtia asioista, jotka lain, seuran sääntöjen ja päätösten mukaan sille kuuluvat.

5 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.

7 § SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle joko kirjallisena tai sähköpostin välityksellä jäsenelle, joka on antanut seuralle sähköpostiosoitteensa.

8 § SEURAN KOKOUKSET
Seuran vuosikokous pidetään 31.3. mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Seuran kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Seuran päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali
arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus;
8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
9. valitaan seuran puheenjohtaja hallituksen jäsenistä;
10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä;
l1. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa käytetään varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.